“Η ΑΜΚΕ «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» είναι αναγνωρισμένο ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εφαρμόζοντας ορθή διοικητική πρακτική προβαίνει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη συνεργασία με τεχνικό ασφαλείας.

Τα καθήκοντα της θέσης αφορούν τον έλεγχο της τήρησης των ελάχιστων προδιαγραφών Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας της επιχείρησης, την επισήμανση τυχόν ελλείψεων ή παραλείψεων, την υποβολή προτάσεων προς διόρθωση τυχόν ελλείψεων ή παραλείψεων και γενικότερα την παροχή συμβουλών γραπτών ή προφορικών, για την εξασφάλιση της Υγιεινής και της Ασφάλειας των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, οι ελάχιστες προδιαγραφές Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους ασφαλείας αφορούν τα παρακάτω:

– Τη σταθερότητα, στερεότητα αντοχή και ευστάθεια του κτιρίου του Κέντρου Ημέρας συμπεριλαμβανομένων των δαπέδων, ορόφων, στεγών, θυρών, πυλών, διαδρόμων και παραθύρων

– Την καταλληλότητα της ηλεκτρικής εγκατάστασης, η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων»

-Την ύπαρξη οδών διαφυγής και εξόδων κινδύνου σύμφωνα με το Π.Δ. 71/88 «Κανονισμός Παθητικής Πυροπροστασίας Κτιρίων» (32/Α)

-Τον επαρκή εξαερισμό κλειστών χώρων εργασίας

-Την απαγωγή παραγόντων (σκόνες, καπνοί, ατμοί, αέρια)

– Τη διατήρηση της κατάλληλης θερμοκρασίας των χώρων εργασίας ανάλογα με τη φύση της εργασίας και τη σωματική προσπάθεια που απαιτείται για την εκτέλεσή της

-Τον κατάλληλο και επαρκή φωτισμό των χώρων εργασίας

– Τον τακτικό καθαρισμό και τη συντήρηση των τόπων εργασίας

– Τη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού της επιχείρησης

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά βιογραφικό σημείωμα στο logosnoos@gmail.com.