Η ΑΜΚΕ «Επανένταξη Παιδιών με Ψυχοκινητικά Προβλήματα», αναγνωρισμένο ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, διαθέτει το Κέντρο Ημέρας «Λόγος Νους», το οποίο πρόκειται να μεταφέρει την έδρα και λειτουργία του σε νέο μισθωμένο κτίριο.  Για τον σκοπό αυτό,  η ΑΜΚΕ «Επανένταξη Παιδιών με Ψυχοκινητικά Προβλήματα», εφαρμόζοντας ορθή διοικητική πρακτική, προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος για συνεργασία με Μηχανικό, με σκοπό τη διενέργεια αυτοψίας, την εκτίμηση της καταλληλότητας του υπό ενοικίαση κτιρίου, καθώς και του κόστους διαμόρφωσης των μη λειτουργικών στοιχείων του. Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση logosnoos@gmail.com.