Η ΑΜΚΕ «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ»  εφαρμόζοντας ορθή διοικητική πρακτική προβαίνει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός λογιστή ως εξωτερικό συνεργάτη με δελτίο παροχής υπηρεσιών.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Kάτοχος επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού τουλάχιστον Γ’ τάξης
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία ως λογιστής σε παρόμοια θέση
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
  • Γνώση λογιστικών προγραμμάτων και προγραμμάτων μισθοδοσίας
  • Άριστη χρήση εφαρμογών Microsoft Office και Outlook

Στις αρμοδιότητες του λογιστή περιλαμβάνονται :

  • Υπηρεσίες Προϋπολογισμού- Απολογισμού
  • Υπηρεσίες Διαχείρισης Δαπανών
  • Υπηρεσίες Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού
  • Υπηρεσίες Διαχείρισης έργων

 

Υποβολή υποψηφιοτήτων:

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά το αναλυτικό βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση logosnoos@gmail.com έως τις  22/06/2023, αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα: «Θέση Λογιστή»