Εθελοντές και πρακτική άσκηση

Η πρακτική άσκηση αποτελεί ένα είδος προσωρινής εργασιακής εμπειρίας στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών σπουδών και μέρος μίας ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση ενός επαγγελματία ο φοιτητής αναλαμβάνει έναν εργασιακό ρόλο σχετικό με τις σπουδές του, τις επαγγελματικές του βλέψεις και τα ενδιαφέροντά του. Αναλαμβάνοντας συγκεκριμένα καθήκοντα και συμμετέχοντας ενεργά ο φοιτητής αποκτά εμπειρία και μαθαίνει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες ενός επαγγελματικού χώρου.

Ο φορέας μας, έχει εντάξει μέσα στα πλαίσια λειτουργίας της δομής του, την εκπαίδευση εθελοντών ή/και φοιτητών – σπουδαστών, καθώς και άλλων συναφών ειδικοτήτων με αυτές των θεραπευτών της Δομής. Μέσα από την Πρακτική Άσκηση και την εκπαίδευση των εθελοντών, ενισχύεται η συνεργασία με την αγορά εργασίας με ταυτόχρονη προβολή του επιπέδου των εθελοντών / φοιτητών – σπουδαστών στον ευρύτερο εργασιακό τομέα και ανατροφοδοτείται παράλληλα ο φορέας μας, με πολύτιμες πληροφορίες για τη λειτουργία της αγοράς εργασίας.

Είναι εμφανές ότι η πρακτική άσκηση ωφελεί τόσο τον φοιτητή όσο και τον ίδιο τον εργασιακό χώρο που θα τον φιλοξενήσει και εν συνεχεία το ίδιο το Πανεπιστήμιο. Πιο συγκεκριμένα προωθεί:

  • την απόκτηση μιας πρώτης εργασιακής εμπειρίας/προϋπηρεσίας σχετικής με το αντικείμενο των σπουδών τους
  • την ομαλότερη μετάβαση από το χώρο της προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών
  • την ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από την εφαρμογή σε πραγματικές συνθήκες εργασίας
  • την ενημέρωση για τις τάσεις της αγοράς εργασίας και τις δεξιότητες που απαιτούνται
  • την ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης και σοβαρότητας στο χώρο εργασίας
  • την ανάδειξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας, ανάληψης πρωτοβουλίας
  • την δυνατότητα επαγγελματικής ένταξης στον φορέα που πραγματοποιήθηκε η πρακτική τους άσκηση.

Oι εθελοντές/φοιτητές  απευθύνονται στο Κέντρο Ημέρας κατόπιν αίτησης που καταθέτουν μαζί με ένα βιογραφικό τους στη γραμματεία. Αρχικά πραγματοποιείται ραντεβού με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο της δομής που απευθύνεται ο εθελοντής και διερευνάται το αίτημα του. Κριτήρια για την αποδοχή του αιτήματος αποτελούν οι λόγοι του αιτήματος, η διαθεσιμότητα του εθελοντή και η δυνατότητα παροχής εκπαίδευσης από τη συγκεκριμένη δομή κατά την συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Σε περίπτωση θετικής έκβασης του αιτήματος, ορίζεται ο υπεύθυνος θεραπευτής του εθελοντή, ο οποίος έχει την ευθύνη εκπαίδευσής του. Ορίζεται συγκεκριμένος χρόνος παρουσίας σε εβδομαδιαία βάση και ελάχιστος χρόνος δέσμευσης 3 μηνών.

Ο φορέας μας, συνεργάζεται στον τομέα της πρακτικής με δύο μεγάλα και αναγνωρισμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα, του Ε.Κ.Π.Α (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και του Mediterranean College. Oι φοιτητές – σπουδαστές, απευθύνονται στο Κέντρο Ημέρας μέσω των ανώτερων ή ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στα οποία φοιτούν, μετά από έγκρισή του Κέντρου Ημέρας στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης. Το πλαίσιο εκπαίδευσής τους συνήθως είναι ορισμένο από το αντίστοιχο εκπαιδευτικό ίδρυμα, με συγκεκριμένους χρόνους και αντικείμενο εκπαίδευσης. Ορίζεται από την πολυκλαδική θεραπευτική ομάδα ο υπεύθυνος θεραπευτής για την εκπαίδευση κάθε φοιτητή – σπουδαστή. Ο υπεύθυνος θεραπευτής ενημερώνει για την πορεία εκπαίδευσης του φοιτητή σε συνεργασία με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο.

Είναι εμφανές ότι η πρακτική άσκηση ωφελεί τόσο τον φοιτητή όσο και τον ίδιο τον εργασιακό χώρο που θα τον φιλοξενήσει και εν συνεχεία το ίδιο το Πανεπιστήμιο.

Σεμινάρια – Εκπαίδευση Επαγγελματιών Και Φοιτητών

Η εμπειρία μας στο χώρο της ψυχικής υγείας και ειδικότερα στο τομέα της ψυχοπαθολογίας παιδιών και εφήβων, μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι  η εκπαίδευση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, των φοιτητών και ενδιαφερομένων είναι ίσως μια σημαντική πτυχή για την δημιουργία ενός συστήματος κοινής θεραπευτικής αντιμετώπισης και την διάδοση γνώσεων στο συγκεκριμένο χώρο

Το Κέντρο Ημέρας ׃

  • Υποστηρίζει την εκπαίδευση του προσωπικού της και σε άλλους εκπαιδευτικούς χώρους (σεμινάρια, μεταπτυχιακά προγράμματα, κ.λπ.)
  • Αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και βιωματικής εκπαίδευσης για το προσωπικό και για επαγγελματίες ψυχικής υγείας εκτός του προσωπικού του Κέντρου Ημέρας .
  • Διοργανώνει εκπαιδευτικές ημερίδες για ιατρικά ζητήματα που σχετίζονται με τις Αναπτυξιακές Διαταραχές

Η προώθηση της εκπαίδευσης και της εξειδίκευσης στο χώρο της αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας είναι ιδιαίτερα σημαντική κυρίως λόγω των ελλείψεων που εμφανίζονται στο σύστημα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας αλλά και λόγω της φύσης του ίδιου του αντικειμένου.