Η ΑΜΚΕ «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του Ν. 2716/99 και λειτουργεί μία Μονάδα Ψυχικής Υγείας, που εποπτεύεται και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας.

Η Πρόεδρος της ΑΜΚΕ «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» έχοντας υπόψη της την Υπουργική Απόφαση με αριθ. Υ5α,β/Γ.Π.οικ.39321/30-3-2010 (ΦΕΚ453/Β’/2010) «Σύστημα Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης της ποιότητας σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας» και εφαρμόζοντας ορθή διοικητική πρακτική προβαίνει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν ως αντικείμενο τις τυπογραφικές εργασίες των ακόλουθων εργασιών:

Δημιουργικό

  1. 2 διαφορετικού περιεχομένου φυλλάδια μεγέθους Α5 διπλής όψεως σε χαρτί illustration
  2. Τρίπτυχο φυλλάδιο α5 με velvet χαρτί διπλής όψεως
  3. Αφίσα για infodesk bar μεγέθους 142cm x 73 cm

Τυπογραφικά

Εκτυπώσεις :

  1. 2 διαφορετικού περιεχομένου φυλλάδια μεγέθους Α5 διπλής όψεως σε χαρτί velvet.  Ποσότητα 1000 τεμ/είδος
  2. Τρίπτυχο φυλλάδιο α5 με illustration χαρτί 150γρ ή και παραπάνω.  Ποσότητα 2500 τεμ
  3. Αφίσα για infodesk bar μεγέθους 142cm (πλάτος) x 73cm. (ύψος).  Ποσότητα 1 τεμ

 

Κριτήριο επιλογής και κατακύρωσης:

Τα κριτήρια επιλογής και κατακύρωσης του κατάλληλου φυσικού ή νομικού προσώπου είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

Τόπος  και χρόνος υποβολής προσφορών:

Οι προσφορές κατατίθενται σε ένα αντίτυπο στην Γραμματεία του Κέντρου με κλειστό φάκελο (Δράκοντος 6, Καισαριανή) ή ηλεκτρονικά στο email: logosnoos@gmail.com, υπογεγραμμένο από τον διαχειριστή ή τον εκπρόσωπο, με ένδειξη « για την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος τυπογραφικών εργασιών » μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:00.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Για πιθανές διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με την γραμματεία του Κέντρου Ημέρας «Λόγος Νους» στο τηλέφωνο 2107292200 (καθημερινά 09:00-14:00) ή στο email logosnoos@gmail.com.

 

 

 

ΠΟΓΟΣΙΑΝ ΕΙΡΗΝΑ

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ