Η ΑΜΚΕ «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του Ν. 2716/99 και λειτουργεί μία Μονάδα Ψυχικής Υγείας, που εποπτεύεται και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας.

Η Πρόεδρος της ΑΜΚΕ «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» έχοντας υπόψη της:

α) Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. Υ5α,β/Γ.Π.οικ.39321/30-3-2010 (ΦΕΚ453/Β’/2010) «Σύστημα Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης της ποιότητας σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας»

Προβαίνει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για το μηνιαίο καθαρισμό της έδρας του Φορέα και των χώρων του Κέντρου Ημέρας.

Δικαιούχοι:

Δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν ως αντικείμενο εργασιών τον καθαρισμό κτιρίων και χώρων.

Αντικείμενο πρόσκλησης:

Η παρούσα πρόσκληση αφορά τον μηνιαίο καθαρισμό του διώροφου κτιρίου (Ισόγειο και Πρώτος όροφος και βοηθητικοί χώροι) επί της οδού Δράκοντος 6, Καισαριανής, συνολικής επιφάνειας  210 τετραγωνικών  μέτρων.

Κριτήριά επιλογής και κατακύρωσης:

Τα κριτήρια επιλογής και κατακύρωσης του κατάλληλου φυσικού ή νομικού προσώπου είναι η ποιότητα των υπηρεσιών, καθώς ο φορέας λειτουργεί μονάδα υγείας και η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

Χρονική διάρκεια έργου:

Από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος, με δοκιμαστική περίοδο ενός μήνα.

Τόπος  και χρόνος υποβολής προσφορών:

Οι προσφορές κατατίθενται σε ένα αντίτυπο στην Γραμματεία του Κέντρου (Δράκοντος 6, Καισαριανή) ή ηλεκτρονικά στο email: logosnoos@gmail.com, υπογεγραμμένο από τον Νόμιμο εκπρόσωπο, με ένδειξη « για την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Καθαριότητας» μέχρι 21 Δεκεμβρίου 2018.

Τυχόν ερωτήματα για διευκρινήσεις μπορούν να αποσταλούν στο : logosnoos@gmail.comή τηλεφωνικά στο 210-7292200 (καθημερινά 09:00-14:00). Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για χρονικό διάστημα μέχρι την κατακύρωση του έργου.

Τεχνικές Προδιαγραφές:

Ωράριο:

Το συνεργείο καθαρισμού θα υποχρεούται να προβαίνει σε καθαρισμό σε ημερήσια βάση από Δευτέρα έως Παρασκευή 15.00-18.00 μμ. Εάν οι ημέρες συμπίπτουν με επίσημη αργία οι εργασίες θα πραγματοποιούνται την αμέσως επόμενη από την αργία ημέρα.

Εργασίες:

Οι εργασίες που θα πρέπει να πραγματοποιούνται περιλαμβάνουν:

  • Σκούπισμα προαύλιου χώρου και απομάκρυνση απορριμμάτων, χρήση νερού όταν αυτό απαιτείται(πχ σε περιπτώσεις βρωμιάς που δεν απομακρύνεται με σκούπα ή σε βροχερές μέρες), ημερησίως.
  • Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, κλιμακοστάσιου, και διαδρόμων, ημερησίως.
  • Ξεσκόνισμα επίπλων, γραφείων, ντουλαπιών και αντικειμένων, πέρασμα με στυμμένο βετέξ όπου χρειάζεται, ημερησίως.
  • Αλλαγή των πλαστικών σακουλιών απορριμμάτων από όλα τα καλάθια(αιθουσών, γραφείων, κουζίνας και μπάνιων) και μεταφορά αυτών προς κάδους αποκομιδής του Δήμου ημερησίως.
  • Επιμελώς καθαρισμός των τουαλετών (wc) και πλύσιμο όλων των χώρων αυτών (πλακάκια, πόρτες, τουαλέτες), ημερησίως.
  • Πλύσιμο σε ημερήσια βάση των λευκών ειδών του Κέντρου (πετσέτες) οι οποίες χρησιμοποιούνται για σκούπισμα χεριών, μέσω χρήσης πλυντηρίου.
  • Πλύσιμο των ειδών κουζίνας (πιατάκια, ποτήρια κούπες κλπ) ημερησίως.
  • Περιοδικό καθαρισμό υαλοπινάκων εσωτερικά και εξωτερικά των χώρων εργασίας ανά μήνα.

Το κόστος των υλικών (απορρυπαντικά, σακούλες, χαρτί υγείας, υγρό σαπούνι και λοιπά σχετικά είδη θα βαρύνει το Φορέα.

Εάν κριθεί απαραίτητο, το άτομο καθαρισμού θα καλείται με επιπλέον χρέωση να εκτελέσει έκτακτες εργασίες καθαριότητας σε όλους τους παραπάνω χώρους. Η ημερομηνία θα καθορίζεται από τον Φορέα και θα ειδοποιεί τον Ανάδοχο εγκαίρως (τουλάχιστον μια μέρα νωρίτερα).

Σε περίπτωση που η δραστηριότητα του Φορέα είναι μειωμένη( π.χ. θερινή περίοδος Ιουλίου – Αυγούστου), με την προϋπόθεση ότι δεν προβλέπεται ή εκκρεμεί έκτακτη υπηρεσιακή υποχρέωση υλοποίησης προγράμματος, ο Ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες ανάλογα με την ανάγκη καθαρισμού των χώρων.

 

ΠΟΓΟΣΙΑΝ ΕΙΡΗΝΑ

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ