Η έκθεση πεπραγμένων συντάσσεται ετησίως,μετα την ολοκλήρωση του προηγούμενου έτους,προκειμένου να καταγραφεί το σύνολο των ενεργειών του φορέα.Αποτυπώνει όλα τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας της Μονάδας για το έτος αναφοράς.Αναδεικνύει τις πραγματοποιηθείσες υπηρεσίες,τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του φορέα για την επιτεύξη των σκοπών του.Αναφέρει συνοπτικά τις ενέργειες του φορέα για την διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών και τον εκσυγχρονισμό της Μονάδας.Στη παρούσα έκθεση αποτυπώνονται ποιοτικά χαρακτηριστικά των πραγματοποιηθείσων υπηρεσιών με γραφήματα για την διευκόλυνση του αναγνώστη.

Πατήστε το link : εκθεση-πεπραγμενων 2018