Η ΑΜΚΕ «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» είναι αναγνωρισμένο ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εφαρμόζοντας ορθή διοικητική πρακτική προβαίνει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη 1 Λογοθεραπευτή- Λογοθεραπεύτριας και 1 Εργοθεραπευτή -Εργοθεραπεύτριας μερικής απασχόλησης για τις αντίστοιχες θέσεις.

Ζητούνται:

  • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Άδεια άσκησης επαγγέλματος
  • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

Υποβολή υποψηφιοτήτων: Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά:

  • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με έκθεση των λόγων για τους οποίους υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη συγκεκριμένη θέση
  • Πλήρες επικαιροποιημένο βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά

Τα ανωτέρω θα πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateiaepan@gmail.com έως την 18 Οκτωβρίου 2019, αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα: « Εργοθεραπευτής – Λογοθεραπευτής»   

Η Πρόεδρος του ΔΣ

ΠΟΓΟΣΙΑΝ ΕΙΡΗΝΗ