Η ΑΜΚΕ «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» είναι αναγνωρισμένο ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του Ν. 2716/99 και λειτουργεί μία Μονάδα Ψυχικής Υγείας, που εποπτεύεται και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας.

Η ΑΜΚΕ «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» έχοντας υπόψη της την Υπουργική Απόφαση με αριθ. Υ5α,β/Γ.Π.οικ.39321/30-3-2010 (ΦΕΚ453/Β’/2010) «Σύστημα Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης της ποιότητας σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας» και εφαρμόζοντας ορθή διοικητική πρακτική προβαίνει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη 1 Ειδικού Παιδαγωγού πρωινής πλήρους απασχόλησης .

  • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών  σε  ανάλογες μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.
  • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή από Πανεπιστήμιο ΑΕΙ  ή Ειδικού Παιδαγωγού.
  • Πιστοποίηση Πρώτων Βοηθειών
  • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

Θα συνεκτιμηθεί Εμπειρία

Υποβολή  υποψηφιοτήτων :

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά:

  • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με έκθεση των λόγων για τους οποίους υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη συγκεκριμένη θέση
  • Πλήρες επικαιροποιημένο βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά

Τα ανωτέρω θα πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateiaepan@gmail.com έως την  21 Νοεμβρίου  2019, αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα: «Θέση Ειδικού Παιδαγωγού».

Η Πρόεδρος  του ΔΣ

ΠΟΓΟΣΙΑΝ ΕΙΡΗΝΗ