Η ΑΜΚΕ «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» είναι αναγνωρισμένο ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εφαρμόζοντας ορθή διοικητική πρακτική προβαίνει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για άμεση συνεργασία 1  Εργοθεραπευτή για πλήρη απασχόληση.

  • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών  σε ανάλογες μονάδες ψυχοκινητικής αποκατάστασης.
  • Πιστοποιητικό Πρώτων Βοηθειών

Πτυχίο ΤΕΙ και Άδεια Άσκησης Έπαγγέλματος

  • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

Υποβολή υποψηφιοτήτων:

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά:

  • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με έκθεση των λόγων για τους οποίους υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη συγκεκριμένη θέση
  • Πλήρες επικαιροποιημένο βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά

Τα ανωτέρω θα πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateiaepan@gmail.com έως την  21 Νοεμβρίου 2019, αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα:   «Εργοθεραπευτής»

Η Πρόεδρος  του ΔΣ

ΠΟΓΟΣΙΑΝ ΕΙΡΗΝΗ