Η ΑΜΚΕ «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» είναι αναγνωρισμένο ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εφαρμόζοντας ορθή διοικητική πρακτική προβαίνει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για άμεση συνεργασία ενός Ψυχολόγου για την θέση του Επιστημονικά Υπεύθυνου. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης.

Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει τα εξής:

  • Τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) χρόνων στην διεύθυνση εξωνοσοκομειακών Μονάδων Ψυχικής Υγείας ή Μονάδων και Προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επαγγελματικής επανένταξης σε παιδιά με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή.
  • Τουλάχιστον πενταετή (5) εργασιακή εμπειρία σε ανάλογες μονάδες.
  • Πτυχίο Ψυχολόγου και άδεια άσκησης επαγγέλματος
  • Άριστη γνώση Η/Υ.
  • Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο logosnoos@gmail.com έως 31 Ιουλίου 2020, αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα « Ψυχολόγος ».