Η ΑΜΚΕ «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του Ν. 2716/99 και λειτουργεί μία Μονάδα Ψυχικής Υγείας, που εποπτεύεται και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας.

Η Πρόεδρος της ΑΜΚΕ «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» έχοντας υπόψη της την Υπουργική Απόφαση με αριθ. Υ5α,β/Γ.Π.οικ.39321/30-3-2010 (ΦΕΚ453/Β’/2010) «Σύστημα Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης της ποιότητας σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας» και εφαρμόζοντας ορθή διοικητική πρακτική προβαίνει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη 1 Διοικητικού Υπάλληλου-λογιστή Β κατηγορίας μερικής απασχόλησης.

Απαιτούμενα προσόντα

  • Kάτοχος επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού τουλάχιστον Β’ τάξης
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία ως λογιστής σε παρόμοια θέση  τουλάχιστον πέντε ετών.
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
  • Γνώση λογιστικών προγραμμάτων και προγραμμάτων μισθοδοσίας
  • Άριστη χρήση εφαρμογών Microsoft Office και Outlook
  • Προϋπηρεσία σε προγράμματα ΕΣΠΑ –η χρηματοδοτούμενα έργα

Στις αρμοδιότητες και κύρια ευθύνη του λογιστή περιλαμβάνονται :

 Υπηρεσίες Προϋπολογισμού- Απολογισμού

 Υπηρεσίες Διαχείρισης Δαπανών

 Υπηρεσίες Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού

Υπηρεσίες Διαχείρισης έργων

Υποβολή υποψηφιοτήτων:

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά:

  • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με έκθεση των λόγων για τους οποίους υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη συγκεκριμένη θέση
  • Πλήρες επικαιροποιημένο βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά

Τα ανωτέρω θα πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση logosnoos@gmail.com έως την  30η  Ιουνίου 2019, αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα: «Θέση Διοικητικού Υπαλλήλου-Λογιστή».

 

Η Πρόεδρος  του ΔΣ

ΠΟΓΟΣΙΑΝ ΕΙΡΗΝΗ