1. Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας των Δεδομένων
Η παρούσα Πολιτική Διαχείρισης και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική») περιγράφει την πρακτική της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (ΑΜΚΕ) με την επωνυμία «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ», η οποία εδρεύει στη οδό Δράκοντος 6 και Ευρυδίκης στην Καισαριανή με ΑΦΜ: 998696671 Δ.Ο.Υ ΒΥΡΩΝΑ, αναφορικά με τη συλλογή, τη χρήση, την αποθήκευση και την αποκάλυψη των Προσωπικών Δεδομένων (όπως ορίζονται κατωτέρω) που συλλέγει, στο πλαίσιο της λειτουργίας της, ως Κέντρο Ημέρας για παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές αυτιστικού φάσματος (εφεξής το «Κέντρο»). τηλ..: 210 7292200, email: logosnoos@gmail.com
Το Κέντρο ως υπεύθυνος επεξεργασίας καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

2. Εφαρμοστέο Δίκαιο
Στην παρούσα Πολιτική έχουν εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΕ)2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)» (εφεξής ΓΚΠΔ) και ο Ν. 2472/1997 «για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» όπως ισχύει και στο μέτρο που είναι συμβατός με τον ΓΚΠΔ και με τον επικείμενο Νόμο «για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» με τον οποίο θα θεσπίζονται νομοθετικά μέτρα για την εφαρμογή του ΓΚΠΔ.

3. Βασικοί ορισμοί
«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που ταυτοποιεί ή δύναται να ταυτοποιήσει ένα συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως το όνομα, ο αριθμό ταυτότητας ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
«Δεδομένα υγείας»: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.
«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

4. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Σκοπός του Κέντρου είναι να προσφέρει μέσω της παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές και στις οικογένειές τους μια διαδρομή κατάκτησης της δεξιότητας της αυτονομίας και της ταυτότητας τους, ώστε να εξασκούν τα δικαιώματα τους ως πολίτες σε ατομικό, εργασιακό και κοινωνικό επίπεδο.
Η θεραπευτική παρέμβαση είναι εξατομικευμένη και δύναται να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
• ατομική ψυχοθεραπεία, υποστηρικτικού, γνωσιακού- συμπεριφορικού ή ψυχοδυναμικού τύπου,
• εκπαίδευση σε κοινωνικές, επικοινωνιακές, προσαρμοστικές και ατομικές δεξιότητες,
• λογοθεραπεία.
• εργοθεραπεία,
• ειδική διαπαιδαγώγηση,
• μουσικοκινητική αγωγή,
• προσαρμοσμένη κινητική αγωγή,
• συμβουλευτική γονέων ή (και) κηδεμόνων,
• παιδοψυχιατρική παρακολούθηση
Κύριοι στόχοι της λειτουργείας του Κέντρου είναι:
• η κατά το δυνατόν επαρκής για κάθε ωφελούμενο, ψυχοκινητική επανένταξη και λειτουργική αυτονόμησή του,
• η βελτίωση της ποιότητας ζωής του ωφελουμένου μέσω της υποστήριξης της ένταξής τους στις κοινωνικές διαδικασίες και
• η βελτίωση των δεξιοτήτων λειτουργικότητα και αυτονομίας των ωφελουμένων για την μη περιθωριοποίηση και κοινωνική απομόνωσή τους.
Για την επίτευξή του ανωτέρω σκοπού της παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε παιδία με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές και στις οικογένειές τους αλλά και των επιμέρους στόχων και συνακόλουθα για την εκτέλεση της σύμβασης μας με τους κηδεμόνες των ωφελουμένων (προφορικής ή γραπτής) η συλλογή και η περεταίρω επεξεργασία δεδομένων των ωφελούμενων τέκνων αλλά και των κηδεμόνων τους είναι αναγκαία.

5. Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργαζόμαστε:
• Στοιχεία ταυτότητας ωφελούμενων: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, τόπος και ημ/νία γέννησης.
• Στοιχεία ασφάλισης ωφελούμενων: βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α., βιβλιάριο υγείας.
• Οικογενειακά στοιχεία ωφελουμένων: οικογενειακή κατάσταση γονέων, τυχόν δικαστική απόφαση επιμέλειας
• Στοιχεία ταυτότητας κηδεμόνων: όνομα, επώνυμο
• Στοιχεία επικοινωνίας κηδεμόνων: διεύθυνση κατοικίας, αριθμό κινητού (ή) και σταθερού τηλεφώνου.
• Δεδομένα υγείας ωφελούμενου:
• Ιστορικό: ιατρική γνωμάτευση από κρατικό Νοσοκομείο, πιστοποιητικό αναπηρίας ΚΕΠΑ, αποκαταστασιακό προφίλ από κρατικό νοσοκομείο, αποτελέσματα εργαστηριακών και άλλων ιατρικών εξετάσεων (π.χ. ακουόγραμμα, μαγνητική εγκεφάλου, ορμονολογικές εξετάσεις κ.λπ.), ιστορικό φαρμακευτικής αγωγής.
• Πρωτογενή: Εκθέσεις αξιολόγησης (στην έναρξη του προγράμματος), επαναξιολόγησης (κάθε Σεπτέμβρη και κάθε Ιούνιο), αναφορές προόδου (μηνιαίες και ετήσιες), οι οποίες περιέχουν τις θεραπευτικές πράξεις που έλαβαν χώρα, θεραπευτικά πορίσματα και στοχοθεσία τα οποία περιέχουν τις θεραπευτικές πράξεις που πρόκειται να λάβουν χώρα, ενημερωτικά σημειώματα από το θεραπευτικό προσωπικό και αξιολογήσεις.
• Λοιπά έγγραφα από και προς το Κέντρο με βάση τα οποία ταυτοποιείται ή δύνανται να ταυτοποιηθούν οι ωφελούμενοι (π.χ. αιτήσεις συναινέσεις και υπεύθυνες δηλώσεις)

6. Νομική βάση της επεξεργασίας
Νομική βάση της επεξεργασίας είναι Α) η παροχή υγειονομικής περίθαλψης και θεραπείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 στ. η’ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών δεδομένων και Β) η άσκηση των δικαιωμάτων του Κέντρου στον τομέα του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 στ. β’ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

7. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων σας:
Ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005 άρθρο 14 παρ. 4 περ. α’) ορίζει ότι οι Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας στις οποίες εντάσσεται και το Κέντρο οφείλουν να διατηρούν τα δεδομένα υγείας των ατόμων στα οποία παρέχουν υπηρεσίες υγείας για 10 έτη μετά την τελευταία τους επίσκεψη. Παράλληλα το Κέντρο διατηρεί και όλα τα λοιπά δεδομένα (στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία ασφάλισης και στοιχεία επικοινωνίας) με την επιφύλαξη εναντίωσης των υποκειμένων των δεδομένων για ακριβώς το ίδιο χρονικό διάστημα στο φάκελο κάθε ωφελουμένου για λόγους ταυτοποίησης, πληρότητας και ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων.

8. Τρίτοι στους οποίους κοινοποιούνται δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα :
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ωφελουμένων και των κηδεμόνων τους τα οποία επεξεργαζόμαστε διαβιβάζονται στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο στους σε τρίτους ως εξής:
Τρίτοι Κατηγορία Δεδομένων Δεδομένα Σκοπός Νομική Βάση
Ειδικός παιδοψυχίατρος Στοιχεία ταυτότητας όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, τόπος και ημ/νία γέννησης. Παιδοψυχιατρική παρακολούθηση και αξιολόγηση και παροχή λοιπών υπηρεσιών ψυχικής υγείας Παροχή υγειονομικής περίθαλψης και θεραπείας (Άρθρο 9 παρ. 2 στ. η’)
Στοιχεία επικοινωνίας κηδεμόνων αριθμός κινητού (ή) και σταθερού τηλεφώνου.
Δεδομένα υγείας
Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας Στοιχεία ασφάλισης ΑΜΚΑ υπ’ αριθμ. Αριθμ. Υ5α,β/Γ.Π. οικ. 33542 Υπουργική Απόφαση
Δεδομένα υγεία Ιατρική γνωμάτευση από κρατικό Νοσοκομείο
Θεραπευτικές πράξεις

9. Τα δικαιώματα των ωφελούμενων και των κηδεμόνων τους
Αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα οι κηδεμόνες των ωφελουμένων έχουν το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων των ωφελουμένων ή (και) των ιδίων. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει την νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας έγινε πριν από αυτή.
Επιπλέον, οι κηδεμόνες ωφελούμενων, παλαιότερων ωφελούμενων ή παιδιών για τα οποία είχε υποβληθεί αίτημα για την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα του Κέντρου (εφεξής «υποκείμενα των δεδομένων») έχουν την δυνατότητα να μας υποβάλλουν συγκεκριμένα αιτήματα αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είτε για λογαριασμό των ωφελουμένων είτε των ιδίων. Τα αιτήματα αυτά τα οποία δικαιούνται να υποβάλλουν είναι τα εξής:
• Αίτημα παροχής πληροφοριών
Με βάση το συγκεκριμένο αίτημα αυτό παρέχονται ειδικές πληροφοριών σχετικά με το κατά πόσο το Κέντρο επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ως άνω ατόμων, το είδος των δεδομένων, το σκοπό και το λόγο (νομική βάση) για τον οποίο τα επεξεργάζεται, τα στοιχεία τρίτων στους οποίους τα δεδομένα τους κοινοποιούνται καθώς και τα κριτήρια που καθορίζουν το χρονικό διάστημα για το οποίο το Κέντρο διατηρεί τα δεδομένα τους.
• Αίτημα διόρθωσης
Με βάση το συγκεκριμένο αίτημα γίνεται διόρθωση ορισμένων εσφαλμένων ή (και) συμπλήρωση ελλείπων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τα υποκείμενα των δεδομένων
• Αίτημα διαγραφής
Με βάση το συγκεκριμένο αίτημα γίνεται διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων των δεδομένων, τα οποία δεν είναι απαραίτητα, με την επιφύλαξη της διατήρησης δεδομένων υγείας στο μέτρο που αυτό επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
• Αίτημα παράδοσης
Με βάση το συγκεκριμένο αίτημα γίνεται παράδοση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων των δεδομένων τα οποία το Κέντρο έχει στη διάθεση του, σε κατανοητή μορφή, με την επιφύλαξη της διατήρησης των πρωτότυπων δεδομένων υγείας στο μέτρο που αυτό επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
• Αίτημα διαβίβασης
Με βάση το συγκεκριμένο αίτημα γίνεται διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχει Κέντρο στην διάθεσή σε τρίτους τους σύμφωνα με την βούληση των υποκειμένων των δεδομένων, σε μορφή με την οποία είναι δυνατή η επεξεργασία για τον σκοπό για τον οποίο έγινε η διαβίβαση, με την επιφύλαξη της διατήρησης των πρωτότυπων δεδομένων υγείας στο μέτρο που αυτό επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
• Αίτημα περιορισμού της επεξεργασίας
Με βάση το συγκεκριμένο αίτημα περιορισμός των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν συλλεχθεί ή της επεξεργασίας στην οποία υποβάλλονται όταν δεν είναι σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας της επεξεργασίας και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων όπως αυτές επιβάλλονται βάσει του ΓΚΠΔ αλλά και της παρούσας πολιτικής.

Η εκπλήρωση των ανωτέρω αιτημάτων γίνεται εντός ενός μηνός από την υποβολή τους στην γραμματεία του κέντρου είτε γραπτώς είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση μη δυνατότητας εκπλήρωσης του αιτήματος ή καταχρηστικών αιτημάτων οι αιτούντες λαμβάνουν αιτιολογημένη απάντηση εντός της ίδιας προθεσμίας.

10. Τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής
Ενδέχεται, σε περίπτωση που αυτό κριθεί σκόπιμο, να πραγματοποιήσουμε ορισμένες τροποποιήσεις στις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Διαχείρισης και Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή, θα σας ειδοποιήσουμε με κάθε πρόσφορο μέσω ώστε να λάβετε τη σχετική γνώση, να ελέγξετε τις αλλαγές, να τις αξιολογήσετε και σε περίπτωση που διαφωνείτε και λαμβάνεται τις υπηρεσίες του Κέντρου να αποσύρεται την συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση, παροτρύνεστε να ελέγχεται κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική καθώς υπάρχει πιθανότητα να πραγματοποιηθούν μικρές αλλαγές ή να ενσωματωθεί κάποια διαδραστική βελτίωση δεδομένου ότι αυτή θα βρίσκεται πάντοτε ως μόνιμο σημείο πληροφόρησης στην Ιστοσελίδα του Κέντρου

11. Επικοινωνία
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με την πολιτική μας σχετικά με τη διαχείρισης και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (η οποία είναι διαθέσιμη ολόκληρη στην ιστοσελίδα μας www.logosnous.com) ή για οποιαδήποτε παρατήρηση αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αλλά και για οποιαδήποτε συμβουλή ή παροχή βοήθειας σχετικά με την υποβολή και την ικανοποίηση κάποιου αιτήματος σας παροτρύνεστε να επικοινωνήσετε μαζί μας δια ζώσης στην γραμματεία του Κέντρου, τηλεφωνικά στο 210 7292200 ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση logosnoos@gmail.com.

12. Εποπτεύουσα Αρχή
Αρμόδιο εποπτικό όργανο για την υποβολή καταγγελίας είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα (Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 1-3, 11523, Αθήνα, τηλ. επικοινωνίας: 210 6475600, fax: 210 6475628, email: contact@dpa.gr).