Ταυτότητα – Σκοποί

Το Κέντρο λειτουργεί στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 2716/1999 για την λειτουργία μονάδων ψυχικής υγείας και συγκεκριμένα׃

 1. Την με αρ.πρωτ:Υ5β/Γ.Π.63746/11-11-2010 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Χορήγηση Άδειας ίδρυσης Κέντρου Ημέρας για παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές Αυτιστικού φάσματος στην Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία Επανένταξη Παιδιών με Ψυχοκινητικά Προβλήματα.
 2. Την με αρ.πρωτ:Υ5β/Γ.Π.22491/26-04-2012 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Χορήγηση Άδειας λειτουργίας Κέντρου Ημέρας για παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές Αυτιστικού φάσματος στην Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία Επανένταξη Παιδιών με Ψυχοκινητικά Προβλήματα, καθώς και τις τροποποιήσεις αυτής κατά τα έτη 2016 και 2017 (ΑΔΑ꞉Ω4ΣΟ465ΦΥΟ-ΕΥ6 και ΑΔΑ ꞉7ΘΒΗ465ΦΥΟ-2ΣΟ).

Σκοπός του Κέντρου είναι να προσφέρει σε παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) και στις οικογένειές τους μια διαδρομή κατάκτησης της δεξιότητας, της αυτονομίας και της ταυτότητάς τους, ώστε να εξασκούν τα δικαιώματά τους ως πολίτες σε ατομικό, εργασιακό και κοινωνικό επίπεδο.

Κύριος στόχος της λειτουργίας του Κέντρου είναι η κατά το δυνατόν επαρκής για κάθε επωφελούμενο, ψυχοκοινωνική επανένταξη και λειτουργική αυτονόμησή του. Διασυνδέεται λειτουργικά με άλλες ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες που λειτουργούν στην Αττική.

Η λειτουργία του Κέντρου Ημέρας (Κ.Η) βασίζεται στις ακόλουθες αρχές της Κοινοτικής Ψυχιατρικής και Παιδοψυχιατρικής:

 • την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση της Κοινότητας σε συνεργασία με τους φορείς της,
 • τη λειτουργία της πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας,
 • την εκλεκτική θεραπευτική προσέγγιση,
 • την εξασφάλιση της θεραπευτικής συνέχειας (continuity of care),
 • τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού (in-service training).

Στοχεύει να καλύψει τα εξής πεδία ꞉

1.Πρόληψη

Σύμφωνα με τον σύγχρονο προσανατολισμό της Ψυχιατρικής και Παιδοψυχιατρικής, το Κέντρο Ημέρας ΛΟΓΟΣ ΝΟΥΣ δίνει έμφαση σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας.

2.Διάγνωση

Η ολοκληρωμένη διαγνωστική εκτίμηση πραγματοποιείται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο και την υπόλοιπη Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα της δομής, εφόσον φέρει διάγνωση (γνωμάτευση από ιατρό-παιδοψυχίατρο-παιδονευρολόγο – αναπτυξιολόγο) κρατικού φορέα (Κέντρο Ψυχικής Υγείας – Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο – Κρατικό Νοσοκομείο Παίδων). Σε περίπτωση γνωμάτευσης από ιδιώτη γιατρό αξιολογείται από την Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα (ψυχολόγο, εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή και εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής) και  παραπέμπεται  σε κρατικό φορέα για εξέταση και διάγνωση του ωφελούμενου παιδιού. Με το ιατρικό παραπεμπτικό του κρατικού φορέα, δύναται να προχωρήσει το αίτημα των γονέων για ένταξη του ωφελούμενου σε θεραπευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Ημέρας.

3.Αξιολόγηση-Επαναξιολόγηση

Η αρχική αξιολόγηση πραγματοποιείται από τα μέλη της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο. Στη συνέχεια  προσδιορίζεται με την συμμετοχή των γονέων το θεραπευτικό συμβόλαιο. Το θεραπευτικό συμβόλαιο αφορά την ένταξη ή μη του ωφελουμένου, τη μορφή της ένταξης (πλήρες πρωινό ημερήσιο πρόγραμμα, ατομικές επισκέψεις), τη συχνότητα των επισκέψεων, τις υποχρεώσεις και τις δυνατότητες αμφοτέρων πλευρών.

4.Θεραπεία – Αποκατάσταση

Ο πληθυσμός-στόχος είναι παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές ανάπτυξης με αυτιστικά στοιχεία, ηλικίας από 2.5 έως 12 ετών.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε όλες τις περιπτώσεις είναι η λογοθεραπεία, δράση ενίσχυσης επικοινωνιακών δεξιοτήτων (δυαδικό ή ομαδικό πρόγραμμα), εργοθεραπεία, δράση ενίσχυσης δεξιοτήτων καθημερινής ζωής, ψυχοθεραπεία, θεραπεία συμπεριφοράς, θεραπεία διαταραχών σίτισης, ειδική διαπαιδαγώγηση, προσαρμοσμένη κινητική αγωγή, κολύμβηση στηριζόμενη στις βασικές αρχές κολύμβησης και την θεραπευτική μέθοδο Halliwick, μουσικοκινητική αγωγή.

Το Κέντρο Ημέρας επίσης παρέχει Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Υποστήριξης Οικογενειών. Το πρόγραμμα Εκπαίδευσης γονέων και των μελών της οικογένειας προκύπτει από τα αιτήματα των γονέων.

Το θεραπευτικό πρωτόκολλο παρέμβασης βασίζεται σε σύγχρονες προσεγγίσεις και καθορίζεται και τροποποιείται  από την Επιστημονικά Υπεύθυνη και την Θεραπευτική Ομάδα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ωφελούμενου. Ενδεικτικά, αναφέρονται παρακάτω οι κύριες θεραπευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για να μεγιστοποιηθεί το θεραπευτικό αποτέλεσμα  ꞉

 • Εφαρμοσμένη  Ανάλυση Συμπεριφοράς (ABA)
 • Εναλλακτική Εκπαίδευση (TEACCH)
 • Σύστημα Εναλλακτικής Επικοινωνίας (PECS)
 • Oral Placement Therapy(OPT)
 • Αισθητηριακή ολοκλήρωση ( Sensory integration)
 • Κοινωνικέςιστορίες ( Social Stories)
 • Ψυχοκινητική (play and movement)

Το σύνολο των θεραπευτικών πρωτόκολλων των ειδικοτήτων συζητούνται από την Θεραπευτική Ομάδα και αποφασίζονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο και τον συνεργαζόμενο Παιδοψυχίατρο.