2304, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Η ΑΜΚΕ «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» είναι αναγνωρισμένο ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εφαρμόζοντας ορθή διοικητική πρακτική προβαίνει εκτάκτως σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την  πρόσληψη καθαριστή/τριας για το χρονικό διάστημα 01-31/05/2024. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά βιογραφικό σημείωμα στο logosnoos@gmail.com  αναγράφοντας στο θέμα "Καθαριστής/τρια".

1203, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΑΜΚΕ «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» είναι αναγνωρισμένο ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εφαρμόζοντας ορθή διοικητική πρακτική προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εξωτερικού επόπτη για το Κέντρο Ημέρας "Λόγος Νους". Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Ημέρας "Λόγος Νους" στο τηλέφωνο 210-7292200.    

803, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΑΜΚΕ «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» είναι αναγνωρισμένο ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εφαρμόζοντας ορθή διοικητική πρακτική προβαίνει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την άμεση πρόσληψη εργοθεραπευτή/τριας/λογοθεραπευτή/τριας/ Η αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές είναι απαραίτητη. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά βιογραφικό σημείωμα στο logosnoos@gmail.com  αναγράφοντας στο θέμα "Εργοθεραπευτής/τρια" ή "Λογοθεραπευτής/τρια".

2601, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

Η ΑΜΚΕ «Επανένταξη Παιδιών με Ψυχοκινητικά Προβλήματα», αναγνωρισμένο ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, διαθέτει το Κέντρο Ημέρας «Λόγος Νους», το οποίο πρόκειται να μεταφέρει την έδρα και λειτουργία του σε νέο μισθωμένο κτίριο.  Για τον σκοπό αυτό,  η ΑΜΚΕ, εφαρμόζοντας ορθή διοικητική πρακτική, προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος για συνεργασία με Μηχανικό, με σκοπό τη διενέργεια αυτοψίας και την εκτίμηση του κόστους

501, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

“Η ΑΜΚΕ «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» είναι αναγνωρισμένο ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εφαρμόζοντας ορθή διοικητική πρακτική προβαίνει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη συνεργασία με τεχνικό ασφαλείας. Τα καθήκοντα της θέσης αφορούν τον έλεγχο της τήρησης των ελάχιστων προδιαγραφών Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας της επιχείρησης, την επισήμανση τυχόν ελλείψεων ή παραλείψεων, την υποβολή προτάσεων προς διόρθωση τυχόν ελλείψεων

401, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΑΜΕΑ

“Η ΑΜΚΕ «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» είναι αναγνωρισμένο ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εφαρμόζοντας ορθή διοικητική πρακτική προβαίνει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας θέσης Δ.Ε. συνοδού ειδικού οχήματος μεταφοράς των ωφελούμενων ΑΜΕΑ του Κέντρου Ημέρας "Λόγος Νους", προσχολικής ηλικίας, με σύμβαση ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (πρωινό και μεσημεριανό δρομολόγιο ειδικού οχήματος). Τα καθήκοντα της θέσης είναι τα κάτωθι: -Επίβλεψη

Go to Top